Godzina:  | Data: 26.04.2015 | Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Bieżące informacje

 

 

Odwiedziło nas 3664133 gości

statystyka

Ułatwianie startu młodym rolnikom - Informacje o działaniu

Głównym celem tego działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Jednorazowa pomoc  finansowa w wysokości 50 tysięcy  złotych, jest udzielana w ramach dwóch schematów:

SCHEMAT 1 – kandydaci na młodych rolników
Osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 40 lat i nie prowadzą działalności rolniczej na dzień składania wniosku, a po raz pierwszy rozpoczną samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego w wymaganym terminie (w ciągu 180 dni – od wydania decyzji o przyznaniu pomocy oraz spełnią inne warunki, które dotyczą beneficjenta i jego gospodarstwa.

SCHEMAT 2 – posiadacze gospodarstw rolnych
Osoby fizyczne, które przed dniem złożenia wniosku rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym nabytym w drodze spadku, darowizny, kupna (przed ukończeniem 18 roku życia, po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki i służby wojskowej) oraz spełnią inne warunki, które dotyczą beneficjenta i jego gospodarstwa.

 Od 3 marca 2008r. dnia 30 czerwca  2008 r. o przyznanie pomocy mogły ubiegać się osoby fizyczne, które nabyły gospodarstwo i  prowadzili działalność rolniczą, nawet jeżeli nabycie to nastąpiło przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i spełniają pozostałe warunki jej przyznania ( Schemat II).

Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej mogą ubiegać się o pomoc od  1 lipca 2008 r.( Schemat I).

Wg  informacji ARIMR (www.arimr.gov.pl) do 27 sierpnia 2008r. w woj. warmińsko-mazurskim  wnioski złożyło 207 rolników, na kwotę stanowiącą prawie 40 % przyznanego dla województwa limitu środków finansowych. W kraju złożono ogółem 5581 wniosków na kwotę 50% środków. Liczba złożonych wniosków świadczy o tym, że kryteria jakie musi spełnić beneficjent, nie są łatwe. Dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i zaplanować złożenie wniosku o pomoc. Taką szansę od 1 lipca będą mieli głównie rolnicy ze schematu I.

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA ZAMIERZA UBIEGAĆ SIĘ 0 POMOC ( dotyczy schematu I i II):

1. Być osobą pełnoletnią i nie ukończyć 40 roku życia w dniu składania wniosku.

2. Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać się do uzupełnienia  
   wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
• wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
• wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie        
          związanym z rolnictwem lub
• tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 
          przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
          w rolnictwie, lub
• wykształcenie wyższe inne niż rolnicze albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze
 i co najmniej 3– letni staż pracy w rolnictwie, lub
• wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze
          i co najmniej 5 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
• kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy młodym rolnikom w państwie,  którego obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub
2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub  
spółdzielczej umowy  o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.


3. Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Nie mieć ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

5. Do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy małżonek tej osoby nie może prowadzić 
    działalności rolniczej lub prowadzić nie dłużej niż 12 miesięcy ( do 30 czerwca br 14  miesięcy)

6. Przedłożyć plan rozwoju gospodarstwa rolnego i prowadzić samodzielnie to gospodarstwo 
   zgodnie z założeniami biznesplanu do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

7. Podlegać ubezpieczeniu KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym  rolników jako rolnik z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, co najmniej do dnia  upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy.

8. Spełnić wymagania dotyczące gospodarstwa:

• Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa w województwie, w którym jest ono położone i nie większa niż 300 ha. Jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie, jest mniejsza niż średnia krajowa, wymagana jest średnia powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa w kraju.
Wymagana powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi stanowić tylko własność beneficjenta, użytkowanie wieczyste, dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Okres dzierżawy nie może być krótszy niż 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność.           W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obowiązuje okres co najmniej 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W województwie warmińsko-mazurskim średnia powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa wynosiła za 2007 rok 22,68 ha (przyjęta na podstawie informacji ogłoszonej przez Prezesa ARIMR, art. 56 Ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej). Warunek ten musi być spełniony na dzień składania wniosku o pomoc dla beneficjentów schematu II, natomiast beneficjenci schematu I – przy składaniu wniosku o płatność. Średnia wielkość gospodarstw w roku 2007 i 2008 (dane ARiMR).

•Gospodarstwo musi spełniać standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub dostosowanie gospodarstwa do tych standardów nastąpi w ciągu 3 lat od dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa. Wymagania te muszą być spełniane do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 Rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej uznawane jest od daty wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, albo od daty innego zdarzenia świadczącego o tym, że wnioskodawca zajmował się działalnością rolniczą przed wejściem w posiadanie nieruchomości rolnej: (wystąpienie o płatności bezpośrednie lub płatności do gruntów rolnych, wsparcie udzielane w ramach dostępnych instrumentów pomocy dla rolnictwa, rejestracja zwierząt gospodarskich, ubezpieczenie KRUS, rejestracja działów specjalnych produkcji rolnej).
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,  po 30 czerwca 2008 roku  z pomocy  będą mogły skorzystać  jedynie osoby, które zamierzają nabyć gospodarstwo i nie prowadziły działalności rolniczej oraz te, które   rozpoczęły prowadzenie  działalności rolniczej na warunkach określonych w paragrafie 7 ust.1 Rozporządzenia.  
Osoby, które nabyły gospodarstwo w drodze kupna, a także darowizny po ukończeniu 18 roku życia , jeżeli nie byli w trakcie nauki lub odbywania służby  wojskowej,  nie moga składać wniosku po 30 czerwca 2008 roku, nawet jeżeli nie prowadza g ospodarstwa dłużej niż 12 miesięcy,

 ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
1.  Do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy samodzielnie prowadzić gospodarstwo, na które przyznano pomoc. 
2. Realizować  założenia biznesplanu do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,                                                           w szczególności:                                                              

• prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji  rolnej,
• wydatkować w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje   określone       w biznesplanie,

Wydatki, które będą uznawane do rozliczenia z Agencją:
-koszty określone jako koszty kwalifikowalne w ramach działania „Modernizacja gospo¬darstw rolnych”
-zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent bę¬dzie wykorzystywał do        działalności  rolniczej w gospodarstwie;
-zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe - związany z rozpoczę¬ciem produkcji zwierzęcej w  gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie pro¬wadzonej produkcji.

  • Jeżeli inwestycje te podlegały współfinansowaniu z innych środków publicznych, w szczególności w ramach   
    działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem, do kwoty wydatkowanej przez      
    beneficjenta   nie wlicza się kwoty po¬mocy udzielonej z tych środków,
  • Za wydatki na inwestycje, nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem zło¬żenia wniosku przyznanie  
    pomocy,
  • Zakupy w ramach inwestycji, nie mogą być dokonane na podstawie umowy zawar¬tej między beneficjentem a  małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta

3. Osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej) i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
4. Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, co najmniej do dnia  upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy. Uzupełnić wykształcenie w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – jeżeli dotyczy.
5. Umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów.
6. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
7.Spełnić  warunek do wymaganej powierzchni UR, która nie będzie stanowiła własności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej współwłasności majątkowej, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. 
8. Spełnić wymagania (standardy) w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt  do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej oraz spełniać  te wymogi do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.      

 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (Schemat 1):

DO WNIOSKU O POMOC
1. Kopia dokumentu tożsamości (wnioskodawcy i małżonka wnioskodawcy);
2. Plan rozwoju gospodarstwa;
3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych;
4. Oświadczenie o sposobie uzupełnienia wykształcenia (zgodnie z wzorem Agencji);
5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej  
   niezdolności   do pracy ( zgodnie ze wzorem Agencji);
6. Oświadczenie wnioskodawcy i małżonka wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności rolniczej (zgodnie ze    wzorem udostępnionym przez Agencję),
7. Zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niefigurowaniu w   systemie ubezpieczeń społecznych rolników jako rolnik lub małżonek rolnika lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
8. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ  dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy:
1. Akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład   gospodarstwa;
2. Oświadczenie beneficjenta o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję;
3. Zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i  w  pełnym zakresie jako rolnik.
4.Tytuł prawny do gospodarstwa, jeśli jest umowa zawarta pomiędzy spadkobiercami w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku (w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo w drodze spadku, a do wniosku o przyznanie pomocy dołączyły postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).


Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. (Dz. U. .nr 200, poz.1443  oraz z 12 lutego 2008 r. Dz. U., Nr 24, poz. 147), a także na stronach www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl; www.w-modr.pl oraz bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Oddziale w Olecku i Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.
                                                                                                                          

                                                                                                                            mgr inż   Maria Suszko

 W-MODR Olsztyn, Dział ROW

Copyright © 2008 - 2015 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.