22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji   [2017-10-09]

W dniach 04-05 października 2017 roku odbyło się dwudniowe przedsięwzięcie pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” zorganizowane przy współpracy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem organizacji Forum było stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca.

Po otwarciu Forum przez Pana Damiana Godzińskiego, Dyrektora WMODR, głos zabrał Prezes Izby Rolniczej, Jan Heichel i omówił potencjał produkcyjnym rolnictwa Warmii i Mazur. Następnie przedstawiciele ARiMR przybliżyli zasady korzystania z działania "Współpraca" natomiast Pan Arkadiusz Tabaka przedstawił korzyści płynące z budowania sieci kontaktów w ramach Sieci SIR. W drugiej części Forum odbywały się wykłady w 5 blokach tematycznych: Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej; Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym; Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka; Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb oraz Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym. W ramach poszczególnych bloków, poza częścią merytoryczną, prowadzone były sesje dyskusyjne, które umożliwiły identyfikację kluczowych obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym a następnie wypracowanie kierunków działania do jeszcze efektywniejszego rozwoju gospodarstw rolnych.

 

ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Blok I - Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej

Prelegentami bloku byli przedstawiciele Instytutu Uprawy i Nawożenia– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dr hab. Janusz Smagacz – prof. nadz. IUNG –PIB oraz dr hab. Jerzy Grabiński prof. nadz. IUNG –PIB. Według badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB stosowanie konserwującej uprawy roli sprzyja poprawie struktury oraz ogranicza zlewności i podatności na zaskorupianie się gleby. Istnieje pilna potrzeba wdrożenia do szerokiej praktyki rolniczej uzyskanych dotychczas wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych nad produkcyjno - ekonomicznymi oraz środowiskowymi konsekwencjami uproszczeń w uprawie roli. W wyniku zastosowania na szerszą skalę proponowanych rozwiązań technologicznych rolnictwo w Polsce może w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz walorów ekologicznych przyrodniczo cennych obszarów krajobrazowych.
Proponowane rozwiązania (ograniczenie ilości, głębokości i intensywności zabiegów uprawowych) w przedsiewnym przygotowaniu pola charakteryzują się wieloma zaletami tj. zdecydowane ograniczenie, lub nawet eliminacja procesów degradacji gleby poprzez gromadzenie m.in. glebowej materii organicznej, poprawę biologicznej aktywności, itp., zmniejszenie spływów powierzchniowych, zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej, zmniejszenie wymywania składników pokarmowych (głównie związków azotu) do cieków wodnych i w głąb profilu glebowego, zwiększenie retencji wodnej gleb (zatrzymywanie wody).
Podczas bloku przedstawiono również dobre praktyki stosowania rolnictwa precyzyjnego oraz uproszczonej technologii uprawy i zaprezentowano ofertę firm branżowych w tej dziedzinie.
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak, starszy specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

 

Blok II - Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym

Prelegentami na bloku tematycznym ‘Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym” byli: dr Piotr Kołodziejczyk (POLSUS),  Mirosław Makowski (SANO) oraz Marek Dudziak (WESSTRON). Po przedstawieniu problemów w produkcji prosiąt stwierdza się, że nowe wyzwania, jakie stawiane są przed producentami trzody chlewnej sprawiają, że tylko optymalne zarządzanie, prowadzące do poprawy wydajności i jakości produkcji, może przynieść i oczekiwane efekty i oczekiwane zyski. Jedyna droga do utrzymania się na rynku jest zwiększenie skali produkcji, poprawa wydajności, efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy, obniżenie kosztów jednostkowych, polepszenie jakości produkcji itp.
Nie można dziś prowadzić nowoczesnej produkcji opierając się tylko na wiedzy i doświadczeniu zdobytym od wcześniejszych pokoleń. Znajomość zagadnień dotyczących rozrodu świń stanowi podstawę do wprowadzania w gospodarstwach zajmujących się produkcją prosiąt nowoczesnej technologii i organizacji produkcji. Prowadzenie produkcji świń w oparciu o nowe technologie wymaga szczegółowej wiedzy na temat fizjologii rozrodu i możliwości sterowania nim. O sprawności kierowania rozrodem decyduje nie tylko stopień znajomości teorii, ale także a może nade wszystko umiejętności i doświadczenie w jej stosowaniu i wykorzystaniu w praktyce. Nowoczesny system produkcji to taki, który zakłada podział stada na grupy technologiczne, pozwala na produkcję planową, efektywną i dzięki temu bardziej opłacalną. Lepsza organizacja pracy zwiększa wydajność i prowadzi do redukcji czasu przebywania w chlewni. Niestety, prowadzenie stada loch z podziałem na grupy jest w Polsce nadal mało popularne. Tworzenie grup loch i prowadzenie produkcji w oparciu o stabilne ilościowo grupy loch z uwzględnieniem remontu stada jest możliwe tylko i wyłącznie przy zastosowaniu synchronizacji rui u loch i loszek mających zasilać daną grupę.  I mimo, że jesteśmy krajem o bogatej tradycji i jeszcze do niedawna, znaczącej pozycji w światowej produkcji świń powinniśmy aktywniej wprowadzać nowości technologiczne w tej dziedzinie, aby w przyszłości nie zajmować się wyłącznie tuczem kontraktowym w oparciu o zaimportowane prosięta.
mgr inż. Barbara Skowronek, główny specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

 

Blok III - Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka

Część wykładową bloku tematycznego rozpoczął dr. hab. Cezary Purwin prof. UWM Olsztyn, który wykładał na temat białka pasz objętościowych jako podstawie produkcji mleka bez GMO. Omawiając ww. zagadnienie prelegent zaznaczał, że w Polsce obserwuje się wypieranie tanich źródeł białka jakimi są kiszonki z traw i roślin motylkowatych na rzecz kiszonki z kukurydzy z tytułu wyższej koncentracji energii. Obecne dawki pokarmowe dla wysokowydajnych krów mlecznych zawierają duże ilości drogich wysokobiałkowych pasz treściwych. Profesor wykazał,  iż możliwe jest  zmniejszenie ilości tych pasz na rzecz zwiększenia ilości pasz objętościowych tj. kiszonki z traw i bobowatych drobnonasiennych. Następnym prelegentem był doradca żywieniowy Bartosz Tarnowski z firmy Schaumann Polska, który wskazał możliwości poprawy jakości pasz objętościowych. W czasie trwania bloku tematycznego wykład nt. Racjonalnego żywienia krów mlecznych przeprowadził dr inż. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie. Pan Marcin wskazał słuchaczom jak należy żywić wysokowydajne krowy mleczne aby efektywnie produkowały wysokiej jakości mleko. W danym bloku tematycznym wystąpił również pan Przemysław Sowul z firmy Sowul & Sowul, który podzielił się z rolnikami wiedzą na temat fizjologii oraz uprawy lucerny i traw oraz podpowiedział słuchaczom jak założyć oraz poprowadzić plantację aby uzyskać wysokiej jakości paszę dla zwierząt.
Poza wykładami, w bloku przewidziano również panel dyskusyjny, podczas którego rolnicy mogli skonfrontować swoje doświadczenie z treściami przedstawionymi przez prelegentów. Należy zaznaczyć, że wykładowcy są również praktykami więc dyskusja była bardzo bogata merytorycznie.
mgr inż. Marcin Gołębiewski, specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

 

Blok IV – Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb

Tematyka bloku ściśle powiązana była z wymaganiami stawianymi rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą w świetle zmieniających się obecnie zapisów prawa, zarówno Ustawy Prawo Wodne, jak i wytycznych Dyrektywy azotanowej.
Obecnie niemalże całe terytorium Polski zostało objęte tzw. OSN – czyli obszarami szczególnie narażonymi na odpływy azotu, wiąże się to m.in. z koniecznością wyposażenia gospodarstwa rolnego w trwałe urządzenia do magazynowania nawozów naturalnych, takich jak płyty obornikowe lub zbiorniki na gnojowicę o pojemności zabezpieczającej 6 miesięczne przechowywanie tych nawozów (do tej pory poj. musiała zabezpieczać jedynie 4 miesiące).
Dr inż. Stefan Pietrzak z Instytutu Technologiczno –Przyrodniczego w Falentach podczas swoich wykładów przedstawił możliwości ograniczenia migracji składników biogennych ze składowanych nawozów naturalnych do wód oraz alternatywne do płyty obornikowej sposoby przechowywania tego nawozu.
Natomiast tematykę wpływu zasobów i jakości wody w środowisku na produkcję rolniczą przedstawił dr hab.inż. Sławomir Szymczyk prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Produkcja biogazu rolniczego w Polsce wciąż jeszcze jest dość mało popularna w stosunku do naszych  zachodnich sąsiadów – o biogazowni rolniczej,  w kontekście  zagospodarowania odchodów zwierzęcych opowiedział dr inż. Patryk Stasiak z Polskiej Grupy Biogazowej S.A.
Skomplikowane zapisy aktów prawnych w zakresie gospodarki odchodów zwierzęcych oraz ochrony wód i gleb przybliżyła dr inż. Alina Kowalczyk – Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Blok wysycony był wykładami, ale nie zabrakło również merytorycznej dyskusji konfrontującej świat nauki i praktyki.
mgr inż. Justyna Całka – Orłowska, główny specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 

Blok V  - Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

Podczas bloku została omówiona problematyka produkcji i sprzedaży żywności w gospodarstwie rolnym. Pierwszego dnia zostały zaprezentowane tematy związane głównie z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych w krótkich łańcuchach dostaw żywności oraz aspekty technologiczne w podejmowaniu produkcji żywności. O możliwych do podejmowania przez gospodarstwa rolne, w świetle obowiązującego prawa żywnościowego, formach sprzedaży produktów żywnościowych oraz ich przetwarzania, opowiedziała Pani Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Kierunki technologicznego przetwarzania żywności (w zakresie przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i warzyw) zaprezentował prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Drugiego dnia trwania panelu zostały zaprezentowane dobre praktyki produkcji żywności w gospodarstwie rolnym przez Gospodarstwo rolne „Mazurskie Smaki” w Marcinkowie (powiat mrągowski) oraz Przetwórnię Mleka Krowiego i Koziego Tusinek w Rozogach (powiat szczycieński). Ponadto została przedstawiona oferta firm branżowych zaopatrujących gospodarstwa rolne podejmujące działalność przetwórczą. Uczestnicy spotkania dyskutowali o realiach oraz możliwych kierunkach wspomagających podejmowanie przetwórstwa przez rolników.
mgr inż. Marta Bieciuk, główny specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Potrzeba organizacji, takich spotkań jak Forum, wynika między innymi ze świadomości, iż współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko towar wyprodukować. Rolnik musi zadbać o jego najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć klienta. A przy tym wszystkim mieć jeszcze na uwadze wymogi środowiska naturalnego oraz wpływ działalności rolniczej na klimat. Aby wieś, a dokładniej producenci rolni mogli sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które są wymogiem współczesnego rynku i warunkują zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Forum było miejscem wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń między światem nauki i praktyki oraz tworzenia sieci kontaktów, które miejmy nadzieję w przyszłości zaowocują utworzeniem grup operacyjnych.

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.