11.02.2016, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Bieżące informacje

Program regionalny

Baza ekspertow WPR

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Odwiedziło nas 4684567 gości

statystyka

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze  [2010-09-07]

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 
            Przypominamy, że także w tym roku (2010) producenci rolni mają możliwość odzyskiwania części wartości nakładów poniesionych na zakup oleju napędowego przeznaczonego na produkcje rolną w postaci zwrotu podatku akcyzowego. Możliwość taką daje ustawia z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. nr 52, poz. 379) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
            Zgodnie z zapisami zawartymi w w.w ustawie producent rolny może od tego roku odzyskać część wartości paliwa rolniczego przeznaczonego w swoim gospodarstwie na prowadzenie produkcji rolnej. W tym celu w terminie od 1 września 2010 roku do 30 września 2010 roku (za okres od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.) powinien złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów gospodarstwa rolnego będącego w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym także dzierżawcy) .
            Wzór odpowiedniego wniosku (stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 103, poz. 706) jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz udostępnione do kopiowania w urzędach gmin, ośrodkach doradztwa rolniczego (w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wzór wniosku można również pobrać ze strony internetowej ośrodka (plik wniosku do pobrania).
            W momencie składania wniosku producent rolny musi być posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa rolnego, a grunty powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia 2007 roku jako użytki rolne (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych). Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
        W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę wyrażoną we wniosku (nie dotyczy to współposiadania gospodarstwa przez współmałżonków).
            Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których maja zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
1)    imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2)    numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3)    dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
4)    nazwę towaru;
5)    jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
6)    cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
7)    wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
8)    stawki podatku;
9)    sumę wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
10)     kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
11)     wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
12)     kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
       W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. Nie ma również konieczności umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.
Możliwe jest również dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże musza one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta (za poświadczenie nie powinny być pobierane opłaty skarbowe – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Ministerstwa Finansów o pojęcie działań w celu zapobieżenia pobierania tych opłat).
       Ponadto w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć aktualny odpis z w.w rejestru 
       Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1555) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/1 litr), powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego na dzień 1 kwietnia oraz liczby 86. Wynika stąd, ze w tym roku zwrot wydanych, na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej, środków wynosić będzie 73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.
       Wydanie decyzji przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego i wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 listopada 2010 r. do 30 listopada 2010 r. na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.
Na podstawie:         - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(DE)

Copyright © 2008 - 2016 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.