22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środ. i BHP w Rolnictwie  [2018-09-08]

 

      Operacja pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”
            
          

 

   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
                                                              w obszary wiejskie”.

      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -

                                           Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

        25 czerwca 2018r., w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, odbyła się kolejna już edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - finał wojewódzki. W Olimpiadzie wzięli udział zwycięzcy eliminacji powiatowych, które były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 12 marca 2018 do 08 czerwca 2018 roku.

Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół/uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

  Niezmiennie, celami Olimpiady wynikającymi z jej Regulaminu było:

    - upowszechnianie wiedzy i postępu innowacji rolniczej i leśnej oraz idei ustawicznego kształcenia
 i doskonalenia młodych rolników i producentów rolnych,
    - wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą
 i umiejętności gospodarowania w trudnych warunkach wolnego rynku,
    - rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
   - wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami  rolniczymi i otoczeniem rolniczym w   zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodzin wiejskich,
   - propagowanie bezpiecznej pracy na wsi zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem pracy,
   - zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
   - promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
   - aktywizacja młodych mieszkańców obszarów wiejskich,pobudzanie zainteresowań rolnictwem, popularyzacja
     i pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności rolniczych

Olimpiada przeprowadzona została dwuetapowo, tj.:
I etap: eliminacje powiatowe od 12 marca do 08 czerwca 2018 r. Zrealizowany przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów, wyłonionych w toku pierwszego etapu. Ostatecznie do finału olimpiady przystąpiło 49 osób.
II etap: finał wojewódzki – 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.


Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli przedstawiciele różnych podmiotów współorganizujących Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, a mianowicie:

Marianna Grażyna Kuczyńska - przewodnicząca Komisji; Główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku;

Andrzej Harla – członek Komisji; Specjalista ds. prewencji wypadkowej OR KRUS w Olsztynie;

Andrzej Mitros – członek Komisji; Starszy inspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

Zofia Stankiewicz - członek Komisji, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej;

Rafał Sobolewski – członek Komisji; Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie;

Marcin Gołębiewski – członek Komisji, p.o. Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie;

Jerzy Bancewicz – członek Komisji; Główny specjalista ds. chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza,
koordynator Techniki Ochrony Roślin w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 49 osób. Finał składał się z dwóch części:

  • pisemnej, w formie testu obejmującego 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru;
  • ustnej, składającej się z 4 zadań.

Tematyka zagadnień obejmowała zakres z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy oraz obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt oraz wykonywania prac polowych oraz rozpoznawania roślin zielonych i nasion.

Piszący zmierzyli się z pytaniami ściśle technologicznymi. Wyniki nie pozostawiały złudzeń, aby wyłonić kandydatów do części ustnej. Ostatecznie, na podstawie wyników etapu pisemnego Komisja Oceniająca wybrała 7 uczestników, którzy mogli zaprezentować swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w części ustnej.

Część ustna polegała na wylosowaniu zestawu zawierającego 4 zadania. Trzy pierwsze były pytaniami opisowymi, natomiast  ostatnie, czwarte polegało na rozpoznaniu przedmiotów używanych w rolnictwie dawniej i po dziś dzień.

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Komisja Oceniająca przyznawała punkty. Poziom odpowiedzi uczestników był bardzo wyrównany. Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem. 

I tak, po kilkugodzinnych zmaganiach, zwycięzcą Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w finale wojewódzkim na Warmii i Mazurach został pan Tomasz Gołębiewski, który na swoim koncie zgromadził łącznie aż 42 punkty.
II miejsce   -  Damian Jaroszewski
III miejsce  -  Piotr Kowalski
IV miejsce  -  Cezary Meller
V miejsce   -  Mariusz Musiał
VI miejsce  -  Marek Stachurski
VII miejsce  - Marcin Konicz

Laureatom serdecznie gratulujemy, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach olimpiad i konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Sponsorami nagród w tegorocznym finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie byli:

1.    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,

2.    Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3.    Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,

4.    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie,

5.    Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie,   

6.    Sowul & Sowul,

7.    Bank Spółdzielczy w Szczytnie,

8.    Bank BGŻ BNP Paribas.

Instytucjom, organizacjom, firmom prywatnym, a także jednostkom samorządu terytorialnego serdecznie dziękujemy za wniesioną pomoc i zaangażowanie w proces przygotowania Olimpiady oraz cenne nagrody.

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.