21.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Ogłoszenie o konkursie 2/2018 dla partnerów KSOW  [2018-01-05]

Na podstawie:
1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz
 
2)    § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

1.    Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1.    Termin składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6  lutego 2018 r.
1.2.    Miejsce składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać do:
1)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie
 – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6
oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
2)    16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw
 – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6
oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
3)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
 – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
4)    16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych
w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji,
 oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3.    Forma składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej,
 tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej,
zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4.    Sposób składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia
i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem.
 W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2.    Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1.    Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski
o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.
Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane
są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

2.2.    Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego
z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020,
stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla
Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy
międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c)    działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
d)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju
obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
e)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
f)    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji
osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
g)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących
 włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych,
mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
h)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających
wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
i)    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3.    Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.
Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r.
4.    Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy
jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania,
w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki
niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań,
z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3–9 do działań 10–13. 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie.
1.    Załącznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji,
godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych
jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu.
2.    Załącznik nr 2 – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu,
podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania
planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski.
3.    Załącznik nr 3 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji
partnerów KSOW wraz z załącznikiem.

3a. załącznik do regulaminu konkursu.


4.    Załącznik nr 4 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

4a. załącznik 1 do wniosku, 4b załącznik 2, 4c załacznik 3, 4d załącznik 4, 4e instrukcja


5.    Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami.

5a załącznik 1 do umowy, 5b załącznik 2 do umowy, 5c załącznik 3 do umowy


6.    Załącznik nr 6 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW
na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

6a zał. 4 do wniosku, 6b zał. 5 do wniosku, 6c instrukcja,


7.    Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
8.    Załącznik nr 8 – Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać u następujących osób:

1. Arkadiusz Tabaka, 89 535 76 84 w. 51

2. Urszula Anculewicz 89 535 76 84 w. 60

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.