22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

O nas

Dyrekcja | Rada Społeczna | Pracownicy | Oferty pracy | Z życia WMODR |

Polityka jakości | Certyfikaty jakości | Cennik usług | Wynajem sceny mobilnej|RODO


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
doradza, informuje, szkoli w zakresie:

                            - systemów agrotechnicznych i technologicznych
                            - rozwiązywania organizacyjno-ekonomicznych problemów w gospodarstwach rolnych
                            - rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych
                            - kodeksu dobrej praktyki rolniczej i produkcji integrowanej
                            - rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
                            - promowania agroturystyki i walorów województwa warmińsko-mazurskiego
                            - unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego
                            - informowania o źródłach pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE
                              i innych instytucji krajowych lub zagranicznych
                            - planowania inwestycji w gospodarstwach rolnych
                            - promowania produktów lokalnych i regionalnych
                            - zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

  Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
     Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest
„Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1149 t.j. ze zm.) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.